Inscrivez-vous

locked

pas encore enregistré?

Inscrivez-vous

Adresse e-mail (professionnelle):  
Mot de passe:
Confirmer mot de passe:   Nom:
Prénom:
Verification Code

X

Belangrijke informatie voor gebruikers en algemene voorwaarden

 • De gebruiker verbindt zich ertoe duidelijk het InterMutualistisch Agentschap als bron van de statistieken uit de IMA ATLAS te vermelden.
 • Het InterMutualistisch Agentschap blijft eigenaar van de ontwikkelde methodologie.
 • Het InterMutualistisch Agentschap kan de toegang op elk moment intrekken ingeval van misbruik of vermoeden van misbruik.
 • Het InterMutualistisch Agentschap is niet verantwoordelijk voor verkeerde interpretatie van statistieken uit de IMA ATLAS.

Voor een correcte interpretatie van de statistieken en indicatoren in de IMA ATLAS is het belangrijk de indicator-specifieke metadata (= infofiches met toelichting over de methodologie en interpretatie) te raadplegen en de metadata onder het thema “Referentiestatistieken populatie”! Bovendien, moet u rekening houden met onderstaande elementen:

 • De IMA ATLAS bevat cijfers voor alle personen die recht hebben op terugbetaling uit de verplichte ziekteverzekering met een domicilie in België. De populatie rechthebbenden komt voor 99% overeen met de populatie op basis van het Rijksregister. Voor Brussel en grensgemeenten moet u rekening houden met kleine verschillen.
 • De brondata zijn administratieve data en facturatiegegevens voor terugbetaalde zorg!
 • Interpretatie van tijdsreeksen is complex en vergt meestal kennis van het domein. Wetswijzigingen kunnen een plotse evolutie van bepaalde statistieken veroorzaken.
 • Ook interpretatie van geografisch verschillen is complex en vergt –zeker voor het detail in statistische sectoren– bijkomende terreinkennnis. In sommige gevallen kunnen bevolkingskenmerken zoals leeftijd en geslacht van de inwoners van een bepaalde regio patronen gedeeltelijk verklaren.
 • Conform de privacywetgeving, worden cijfers met betrekking tot vijf personen of minder verborgen. Dit biedt echter geen bescherming tegen verkeerde interpretaties. Indien u cijfers raadpleegt voor geografische eenheden met een klein aantal inwoners, moet u extra voorzichtig zijn met de interpretatie daarvan.
 • Praktische richtlijnen voor het gebruik van de IMA ATLAS vindt u in de handleiding of in de korte demo.
X

Conditions d’utilisation

 • L’utilisateur s’engage à clairement mentionner l’Agence InterMutualiste comme source des statistiques extraites de l’ATLAS AIM.
 • L’Agence InterMutualiste reste propriétaire de la méthodologie développée.
 • L’Agence Intermutualiste peut retirer l’accès au site à tout moment en cas d’abus ou de suspicion d’abus
 • L’Agence InterMutualiste n’est pas responsable de l’interprétation erronée des statistiques en provenance de l’ATLAS AIM.

Pour une interprétation correcte des statistiques et indicateurs figurant dans l'ATLAS AIM, il est important de consulter les métadonnées spécifiques aux indicateurs ainsi que les métadonnées du thème "Statistiques de référence population" ! En outre, il convient également de tenir compte des éléments suivants:

 • L'ATLAS AIM comprend des chiffres relatifs à toutes les personnes ayant droit aux remboursements de l'assurance-maladie obligatoire et domiciliées en Belgique. La population des bénéficiaires correspond à 99 % avec la population comprise dans le Registre national. Pour Bruxelles et les communes de la périphérie, il faut tenir compte de quelques différences.
 • La source des données est composée de données administratives et de données de facturation des soins remboursés !
 • L'interprétation des séries chronologiques est complexe et requiert souvent une bonne connaissance du domaine. Les modifications légales peuvent entraîner une évolution soudaine de certaines statistiques.
 • L'interprétation des variations géographiques s'avère également très complexe et requiert –surtout pour le détail des secteurs statistiques– une certaine expérience sur le terrain. Dans certains cas, les caractéristiques de population telles que l'âge et le sexe des habitants d'une certaine région peuvent justifier certaines observations.
 • Conformément à la loi relative à la protection de la vie privée, les chiffres concernant cinq personnes ou moins sont masqués. Toutefois, cela n'offre aucune garantie contre les erreurs d'interprétation. Si vous consultez des chiffres pour des unités géographiques comptant peu d'habitants, vous devrez être particulièrement vigilant(e) lors de leur interprétation.
 • Vous trouverez des consignes pratiques pour l'utilisation de l'ATLAS AIM dans le manuel ou dans la démo.